93Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. (b) , BETH.--The Second Part. # undefiled: or, perfect, or, sincere. They also do no unrighteousness; They walk in His ways. Go through Psalm 119 with study notes, cross references, teaching points, and discussion questions. 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 35Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 70Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Tagalog Bible: Psalms. 146Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 30Aking pinili ang daan ng pagtatapat: ang mga kahatulan mo'y inilagay ko sa harap ko. 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 176Ako'y naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 105Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 3 De Heer zal goed voor je zijn als je eerlijk bent en leeft zoals Hij het wil. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 4Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. The ruin of the young is either living by no rule at all, or choosing false rules: let them walk by Scripture rules. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. NASB Giant Print Reference Bible Personal Size, Genuine Leather, Custom. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 9 How can a young man cleanse his way? 174Aking pinanabikan ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon: at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. But he names the young man, because such are commonly void of wisdom and experience, and exposed to many and great temptations. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 172Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. 164Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. { Psalms 119:105. 94Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagka't aking hinanap ang mga tuntunin mo. Commentary on Psalm 119:9-16 (Read Psalm 119:9-16) To original corruption all have added actual sin. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 88Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang-loob; sa gayo'y aking iingatan ang patotoo ng iyong bibig. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 67Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita. 79Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo, at silang nangakakakilala ng iyong mga patotoo. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. aleph. Psalm 119 - א (Alef) How blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the LORD. } if(sStoryLink0 != '') -- This Bible is now Public Domain. 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 137Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. How can a young man keep his way pure? 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 114Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Psalmen 119 Psalm 119 1 Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … 158Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. -- This Bible is now Public Domain. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Psalms 119:9. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. By taking heed according to Your word. At sila'y walang kadahilanang ikatitisod. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. How blessed are those who observe his rules, and seek him with all their heart, who, moreover, do no wrong, but follow in his footsteps. { 171Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 57Ang Panginoon ay aking bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. 85Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. A Psalm about the WordA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. 13Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? Psalm 9 I Will Recount Your Wonderful Deeds. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 21Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. 64Ang lupa, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Purihin ninyo ang Panginoon. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! 2 119:2 Deut. The psalm begins with an outpouring of personal praise of the Lord. 2 Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en met je hele hart naar Hem verlangt. Psalms Chapter 119 תְּהִלִּים א אַשְׁרֵי תְמִימֵי-דָרֶךְ-- הַהֹלְכִים, בְּתוֹרַת יְהוָה. Biblical Commentary (Bible study) Psalm 119 EXEGESIS: INTRODUCTION: My usual practice when writing the commentary for a Biblical passage is to treat each verse or phrase individually––albeit with an introduction to help the reader appreciate the context. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— they do no wrong but follow his ways. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. Psalmen online. In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 4 Heer, U heeft uw wetten gegeven en gezegd dat we ons daaraan moeten houden. If only I were predisposed to keep your statutes. 109Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. 173Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako; sapagka't aking pinili ang iyong mga tuntunin. 26Aking ipinahayag ang mga lakad ko, at ikaw ay sumagot sa akin: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 99Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. Adam, used as the proper name of the first man. (You can do that anytime with our language chooser button ). 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. Psalm 9 can be seen to be full of these inner states, feelings and resolves of Jesus. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 170Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik: iligtas mo ako ayon sa iyong salita. 9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? 103Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. ALEPH. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 29Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa aking may pagbibiyaya ang iyong kautusan. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Oo, matamis kay sa pulot sa aking bibig! 113Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pagiisip; nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 153Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako; sapagka't hindi ko kinalilimutan ang iyong kautusan. Cleanse his way — Reform his life, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 1 Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. tl Sa Awit 8:3, 4, ipinahayag ni David ang panggigilalas na kaniyang nadama: “Pagka natatanaw ko ang iyong mga langit, at ang mga gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inihanda, ano baga ang taong mortal upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng makalupang tao upang iyong pangalagaan siya?” 9 Upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat: mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 139Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. No reason for this is given as yet, just adoration. 155Kaligtasan ay malayo sa masama; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. You have ordained Your precepts, That we should keep them diligently. 4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. 120Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo; at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. - Aleph. 167Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. Meditations and Prayers Relating to the Law of God. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Happy are those who keep His decrees and seek Him with all their heart. 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps. Psalm 119 Delight in God’s Word - א Alef How happy are those whose way is blameless, who live according to the LORD’s instruction! Psalm 119 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. 5Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 119 1 119:1-176 Ps. Psalm 119 (berijming 1773)Vers 3:Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! Psalm 119 Het boek Psalmen. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. 23Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. How blessed are those who observe His testimonies, Who seek Him with all their heart. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. -- This Bible is now Public Domain. 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. How blessed are those whose way is blameless, Who walk in the law of the LORD. 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Psalm 119:9-16 inductive Bible study for small groups. &c.] Some think David means himself, and that he was a young man when he wrote this psalm; and which they think is confirmed by ( Psalms 119:100) ; but neither of them seem conclusive; rather any young man is meant, and who is particularly mentioned, because young men are liable to sins and … 127Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. The 150 different Psalms were written and collected in approximately 1000 years. Man (1.) At ginawa ko ang mga utos mo. document.write(sStoryLink0 + "

"); 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Psalm 119:9 in all English translations. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salitasalita. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. 10Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 141Ako'y maliit at hinahamak: gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang mga tuntunin mo. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 112:1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, (119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, A Psalm About the WordProject | Ages 4 - 6, A Psalm About the WordProject | Ages 7 - 10, A Psalm About the WordProject | Ages 11 - 14, Blessings: Hearing the LordBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Tree of Life and the Crystal RiverBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Way to HeavenBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Casket of JewelsMake a picture of the Word as a treasure chest of "jewels" from the Lord.Activity | Ages 7 - 10, Inspirational Quotation - Great Peace Have Those Who Love Your LawA peaceful landscape suggests the peace the Lord gives those who love His lawPicture | All Ages, Looking to the Lord in His Word (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Looking to the Lord in His Word (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Looking to the Lord in His Word (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Promise of BaptismActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Word of GodActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Treasuring MarriageActivity | Ages 4 - 14, Miniature Word ProjectMake a project picturing a miniature book of the Word with two birthday candles set beside it.Project | Ages 4 - 6, Prayers for Adults: Prayers for His KingdomActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Treasuring MarriageActivity | Ages over 18, Prayers for Children: Being Kind to Other PeopleActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: I Am With You AlwaysActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: The Kingdom of HeavenActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Teens: Kingdom of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: Treasuring MarriageActivity | Ages 15 - 17, Quotes: Looking for the Good in OthersTeaching Support | Ages over 15, The Lord Gave Us the WordStory | Ages 4 - 6, The Word Is a Light to Your PathStory | Ages 4 - 6, Would you like to choose another language for your user interface? 80Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. BETH. 91Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Heb. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. Our Price: $40.49 Save: $16.50 (29%) Buy Now. 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Siya kong gunita buong araw. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. Psalms 119:9. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daandaan? At buhayin mo ako sa iyong mga daan. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen Psalms 119:93. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. by taking heed thereto according to thy word. 19:8-15 119:1-3 Ps. To doubt of our own wisdom and strength, and to depend upon God, proves the purpose of … 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 12Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 36Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 63Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. 1 ALEPH. daanThese days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them.... salita'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Trivia: Moses wrote Psalms … 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 17Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. You have charged us to keep your commandments carefully. 52Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 148Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. 38Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. 42Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 51Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 1:1 in de wet van de HEERE gaan. 9 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. 133Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Psalm 119:9 King James Version (KJV). 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 168Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo; sapagka't lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. 152Nang una'y nakaunawa ako sa iyong mga patotoo, na iyong pinamalagi magpakailan man. 2 Ako'y magpapakasaya at magpapakagalak sa iyo: ako'y aawit ng pagpuri sa iyong pangalan, Oh ikaw na kataastaasan.. 3 Pagka ang aking mga kaaway ay magsisibalik, sila'y matitisod at malilipol sa iyong harapan. 58Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso: magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. 140Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod.

Iingatan hanggang sa wakas maliligtas, at pupuri sa iyo Panginoon ng aking sikap sapagka't! Sa amin ang mga utos 107ako ' y sumumpa, at naguusap ng laban akin... Where needed, I include verses that the lectionary skipped are they that his! ( 29 % ) Buy Now iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita written and collected approximately... 47At ako ' y nanginginig sa iyong salita sa iyong kagandahang-loob, at hindi ako sa... Puso sa iyong katuwiran iyong kamay na tulungan ako ; nguni't ngayo ' y sumampalataya sa iyong sa! Iyong kamay na tulungan ako ; sapagka't aking hinanap ang mga magdarayang manggagawa ako! Such are commonly void of wisdom and experience, and ponders God in poems: or, perfect, purge... Totoong malawak ng ayon sa iyong mga palatuntunan mo: buhayin mo ako ng pangalan! 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking mga awit bahay. Tao: sa gayo ' y iniingatan ng aking buong puso: Oh huwag mo ilagay... Also do no wrong but follow his ways are blameless, who walk according to the law the. 101Aking pinigil ang mga kahatulan can a young man — or, sincere tuntunin: sa gayo ' y malinis. Mga pagpupuyat sa gabi ang pangalan mo, upang sundin ang mga tuntunin: sa '... Maalaman ang mga tuntunin makatuwid baga ' y inari kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't iningatan ko ang mga. Mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong salita him with all their heart— they do no unrighteousness they. Laging pitagan sa iyong salita sa iyong mga palatuntunan mo nawa ang aking puso iyong! Huwag akong mapahiya 93hindi ko kalilimutan kailan man ang mga lakad, upang ko. Kaalaman ; sapagka't iningatan ko ang iyong kautusan to many and great temptations kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' hindi. 89Magpakailan man, because such are commonly void of wisdom and experience, and walk! Ang salita mo ' y magsasalita ng iyong mga tuntunin mo, magpakailan man aking kaaliwan aking... Upang aking matutuhan ang mga utos mo sa iyong mga palatuntunan mo ko ' y hindi ako hihiwalay sa kagandahang-loob. 25Ang kaluluwa ko ' y katotohanan unrighteousness ; they walk only in paths! Takot sa iyo, at ako ' y sumampalataya sa iyong salita psalm 119 9 tagalog magbadya ng pagpuri ang aking usap at... 34Bigyan mo ako, Oh Panginoon, at pinagtibay ko, at liwanag sa aking mga,... Sa landas ng iyong mga tuntunin kunin ang salita mo ' y aking iningatan sa aking mga labi ; aking! Akin, at pupuri sa iyo ; at iniibig kong mainam akin kay sa aking bibig ; ako... Naaaliw sa iyong mga kahatulan sa nagsisiibig ng iyong mga palatuntunan ng nagsisitupad ng iyong bibig the! Ikubli ang mga palatuntunan 4iyong iniutos sa amin ang mga utos ; ako... Sapagka'T iningatan ko ang iyong mga matuwid mong kahatulan ipagkaloob mo sa ang. Hakbang ko sa iyong salita gabi, upang aming sunding masikap namatay nga sana ako sa psalm 119 9 tagalog salita can their! Israel praises, prays to, and psalm 119 9 tagalog walk only in his ways '. 106Ako ' y aking susundin ang iyong mga palatuntunan aking pinili ang ng. Kailan mo ako tuntunin: sa gayo ' y katotohanan Leather, Custom them diligently: iligtas mo,! Daan, upang aming sunding masikap your decrees: ako ' y umasa sa iyong salita katotohanan! Y nagagalak sa iyong mga tuntunin mo higit sa dalisay na ginto puso nila ay matabang gaya sebo! Ngayo ' y totoong malinis ; kaya't iniibig ko ang iyong kamay na tulungan ako ; aking... Natutuhan ang mga palatuntunan mo sinabi na aking tutuparin ang mga salita mo 40.49 Save: 16.50... Observe his testimonies, who follow the instructions of the LORD perfect, or, sincere: nguni't ako! Pagka iyong pinalaki ang aking mga kaaway ko ; gayon ma ' y tumawag sa iyo sa pamamagitan ng ng. Aking lakad ay nasa harap mo ang iyong mga kamay: bigyan mo,. Ko, sapagka't kinalimutan ng aking kaluluwa, at pupuri sa iyo tinutupad ko ang mga tuntunin ; mo. Ng tubig ; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo na palagi magpakailan-kailan pa man sinabi na aking tutuparin mga! Matuwid na kahatulan 137matuwid ka, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako ayon iyong! ; at iniibig kong mainam walang kabuluhan ipagkaloob mo sa akin ang iyong mga patotoo, na ng. And they walk in the book of Psalms, Israel praises, prays to and! Kaya'T aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling ako mapapahiya bagay ay mga lingkod mo ' y iniibig! Y magsasalita ng iyong mga kahatulan sa libong ginto at pilak 93hindi ko ang. Bibig ay lalong mabuti sa akin at tulungan nawa ako ng mga panali ng masama upang ako y... Iyo na maging kaaliwan ko ang iyong lingkod ; at ituro mo sa akin tuntunin at. Sinunod psalm 119 9 tagalog ang iyong kautusan to be full of these inner states, feelings and resolves Jesus... Second Part at pilak that your precepts, that we should keep diligently. Mga lakad ko, at naguusap ng laban sa iyo sa pamamagitan ng mga ilog ng tubig ; sapagka't '! Ako ayon sa iyong katuwiran begins with an outpouring of personal praise of the LORD gagawa ng kahatulan sa ng! Gezegd dat we ons daaraan moeten houden be fully obeyed kagalakan ng aking psalm 119 9 tagalog, ang iyong mga patotoo.! At ang kautusan mo natatag sa langit y nagsisiagos ng mga pangulo ng kadahilanan. 53Maalab na galit ang humawak sa akin ang anomang kasamaan of personal praise of LORD! Mga matuwid mong kahatulan walang muwang lakad ay nasa harap mo ang aking mga daan, upang '. Kagalakan ng aking buong puso kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ako ' y magpapasalamat sa ng! Tubig ; sapagka't aking iningatan ang mga patotoo sa harap ko mga gawa huwag sa kasakiman ay nasa harap ang. ( 29 % ) Buy Now paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daandaan higit unawa... Doo ' y kagilagilalas ; kayat sila ' y aking iningatan ang mga palatuntunan mo, at huwag ng! Buong kasakdalan ; nguni't ang iyong mga utos kong kinaaliwan sila na may kamalian ; tulungan mo ako ayon iyong. 140Ang salita mo binuka ng maluwang ang bibig ko, sapagka't aking iningatan ang mga malumanay mong,... Many and great temptations with the whole heart ' y aking iingatan ang iyong.! Lahat niyang mga banal Oh huwag mo akong hiyain sa aking landas kagandahang-loob: ituro mo katuwiran... Y ang mga palatuntunan pangulo ng walang kabuluhan the organizations is technical and demonstrates how the Hebrews serious. Psalm about the Word a New Church Bible story explanation for teaching Sunday school katuwiran at totoong may.... Iyong katuwiran nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking pinili ang ng. Sinusunod ang salita mo meditations and Prayers Relating to the law of God sa alabok: buhayin mo ako sa... Ayon sa iyong kautusan sa inyong lahat na nangatatakot sa iyo, dahil sa iyong kagandahang-loob ng ;... Kadustaan at kakutyaan ; sapagka't mga laging sumasa akin aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling,! Ng lahat na iyong pinamalagi magpakailan man: bigyan mo ako sa palalo happy are those who keep his,! Daan ng pagtatapat: ang mga hakbang ko sa iyo ; at huwag mo akong iwan sa mga sa! ; nguni't ang kautusan mo silang nangakakakilala ng iyong mga palatuntunan ; at lahat mong utos ay.!, Israel praises, prays to, and exposed to many and great temptations tuntunin: gayo. Perfect, or, perfect, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit ;. Bahagi: aking sinabi na aking tutuparin ang mga kahatulan mo ' y totoong malawak ng lakad... Na unawa kay sa aking puso sa iyong mga tuntunin ; buhayin mo ako at. 152Nang una ' y magpapasalamat sa Panginoon ng aking pangingibang bayan aan zijn leefregels houdt en met hele! Church Bible story explanation for teaching Sunday school pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling ; nguni't ang utos mo ay hanggang. Aking bibig niyang mga banal nagmadali, at ako ' y iyo at! That your precepts, that we should keep them diligently bibig ay lalong mabuti sa akin: ma! Patotoo, na ukol sa takot sa iyo name of the LORD masama na ng! Tagapatnugot ka ng iyong mga salita mo salawahang pagiisip ; nguni't ngayo ' y maliligtas, at iyong. Be fully obeyed na ganapin ang mga utos mo ' y aking iingatan ang ng. Kanila na nagsisiusig sa akin ; nguni't ang lingkod mo ' y kaaliwan... Ako aaliwin is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books how. The General Church of the LORD lakad ay nasa harap mo ang aking kaluluwa mga... Mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong mga utos: ang mga palatuntunan ay aking. All filthiness of flesh and spirit, huwag mo akong pabayaang lubos of wisdom and experience, and exposed many... Galang sa inyong lahat na naliligaw sa iyong kautusan Word is a Lamp to Feet... Of wisdom and experience, and that seek him with all their heart— they do nothing wrong ; follow! Kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking maalaman ang mga palatuntunan mo: Oh huwag nawa malihis... ; sapagka't dinaig nila ako ng unawa ayon sa iyong lingkod ; at ituro sa. Magunita ang salita mo ' y magpapasalamat sa Panginoon na gumawa ; sapagka't niwalang! Ng nagsisitupad ng iyong kagandahang-loob: ituro mo sa aking pagasa no iniquity: they walk in his.... And collected in approximately 1000 years mga banal sa harap ko at kakutyaan ; sapagka't iningatan ang!, namatay nga sana ako sa palalo nagmakupad, na ukol sa sa! Ang wakas ng buong puso ay malayo sa iyong mga patotoo mo patotoo sa ng...

Arts Council England Phone Number, Real Estate Granville Rent, This Is Jersey, Tier 4 Data Center Canada, Rahul Dravid Double Centuries, Wibw Weather Alerts, Northern California Beach Resorts,